Go to content
Twój koszyk

Regulamin promocji WIMIN – „Kochaj albo zwróć”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „Kochaj albo zwróć” zwanej dalej „Promocją” jest Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000286429, NIP: 1010003928, REGON: 02058225100000, kapitał zakładowy: 10 250 000,00 złotych, adres e-mail: hi@allwimin.com, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Dokonanie zakupu w sklepie i skorzystanie z Promocji, wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych osób kupujących na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Aby móc uczestniczyć w Promocji uczestniczka (dalej zwana: „Uczestniczką”) musi:
a) być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nabywać produkty jako konsumentka, (tj. bez związku ze swoją działalnością gospodarczą);
c) postępować zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi pod adresem https://allwimin.com/pl/ogolne-warunki-sprzedazy/
d) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować.
2. Uczestniczka ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym https://allwimin.com/pl/.
3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji jej warunków i niniejszego Regulaminu.
4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami na stronie.

§3
WARUNKI PROMOCJI
1. Promocja obowiązuje od dnia 21.09.2023 do dnia 31.12.2024.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. W okresie obowiązywania Promocji Uczestniczka ma możliwość jednorazowo dokonać zwrotu produktu niespełniającego jej oczekiwań, zakupionego za pośrednictwem strony https://allwimin.com/pl/, na określonych poniżej zasadach. Produktami objętymi Promocją są wyłącznie:
• majtki menstruacyjne regular;
• majtki menstruacyjne protect;
• majtki menstruacyjne light;
• majtki menstruacyjne comfort.
4. W celu skorzystania z możliwości zwrotu produktu w ramach niniejszej promocji należy skontaktować się z obsługą klienta wysyłając e-maila na adres e-mail hi@allwimin.com.
5. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu produktu, płatności otrzymane od Uczestniczki zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia zwrotu, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestniczkę w pierwotnej transakcji, chyba, że Uczestniczka zgodzi się na inne rozwiązanie. Po dokonaniu zwrotu płatności wysyłamy do Uczestniczki mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez Uczestniczkę (w tym koszty dostawy produktów do Uczestniczki, jeśli zostały przez nią opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uczestniczkę sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Organizatora (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najniższego sposobu dostawy).
6. Możliwość zgłoszenia zwrotu produktu przysługuje w ciągu 45 dni od jego dostarczenia Uczestniczce. Uczestniczka zobowiązana jest do odesłania nam produktu na swój koszt w ciągu 14 dni od zgłoszenia zwrotu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.
7. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu produktu, zwrotowi na rzecz Organizatora podlega całość produktów otrzymanych przez Uczestniczkę, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane Uczestniczce jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez Uczestniczkę zamówione.
8. Uczestniczka może skorzystać z niniejszej Promocji wyłącznie jeden raz na pierwszą zakupioną w sklepie sztukę.
9. Niniejsze prawo jest niezależne od przysługującemu każdemu konsumentowi ustawowego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie zamówionego produktu (więcej: pkt. 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży).

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży znajdujące się pod adresem https://allwimin.com/pl/ogolne-warunki-sprzedazy/ oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestniczki z udziału w Promocji jeżeli Uczestniczka narusza Regulamin, Regulamin Strony lub Ogólne Warunki Sprzedaży, w szczególności w przypadku uczestnictwa w Promocji przez Uczestniczkę z więcej niż jednego konta.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres, Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: hi@allwimin.com. W reklamacji prosimy dokładnie opisać problem oraz wskazać dane kontaktowe. O wynikach reklamacji Uczestniczka zostanie poinformowana w terminie 30 dni na podany przez siebie adres. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Organizatorowi. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Organizatora w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że reklamacja nie została uwzględniona.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestniczek nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
6. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat Promocji, Uczestniczki mogą kontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: hi@allwimin.com lub listownie na adres korespondencyjny Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48 22 307 96 80