Go to content
Twój koszyk

Regulamin

REGULAMIN STRONY allwimin.com („Regulamin”)

Zanim rozpoczniesz korzystanie ze Strony zapoznaj się z Regulaminem. Jeśli nie akceptujesz jego postanowień, prosimy opuść Stronę.

Witamy na stronie allwimin.com („Strona”)

Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000286429, NIP: 1010003928, nr w rejestrze BDO: 000443032, REGON: 02058225100000, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł (dalej zwana „Spark&Mortar”), zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, które można znaleźć na naszej Stronie (zwanych łącznie „Warunkami”).

Odwiedzając lub korzystając ze Strony powinnaś zapoznać się i przestrzegać niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz Warunków, prosimy o opuszczenie Strony.

Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej Strony

Za pośrednictwem Strony Spark&Mortar świadczy usługi polegające na:

 1. a) informowaniu o oferowanych na Stronie produktach oraz udostępnianiu zainteresowanym użytkowniczkom informacji handlowych (w tym np. newslettera);
 2. b) umożliwianiu zakładania kont użytkowniczek i ich utrzymaniu;
 3. c) umożliwieniu zakupu produktów;

Własność intelektualna

Wszystkie informacje i treści dostępne na Stronie, w tym jej wygląd, znaki towarowe, teksty, grafika, zdjęcia, obrazy oraz ich kompilacja i organizacja stanowią własność Spark&Mortar, jej podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców oraz są chronione przez prawo. Użytkowniczki mogą korzystać ze Strony wyłącznie dla użytku osobistego.

Obowiązki użytkownika

Użytkowniczka korzystająca ze Strony  jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Użytkowniczki zobowiązani są także do przestrzegania, przy korzystaniu ze Strony wszystkich przepisów prawa, a także ustalonych zwyczajów (w tym „netykiety”) i poszanowania praw innych osób. Zabronione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji Strony, jak również naruszanie spójności czy sposobu funkcjonowania Strony.

Ponadto użytkowniczka zobowiązuje się, że nie będzie podawać się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

Konto użytkowniczki

Założenie Konta użytkowniczki i dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony wymaga ukończenia 18. roku życia – osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z tych funkcjonalności. Dzięki posiadaniu Konta użytkowniczka będzie mogła zamówić od nas produkty, otrzymywać materiały z informacjami o naszych produktach i organizowanych promocjach (o ile wyrazi na to zgodę). Posiadanie Konta użytkowniczki umożliwia dostęp do historii zamówień składanych za pośrednictwem Konta.

Założenie Konta użytkowniczki następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie, na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca założenie Konta użytkownika wraz z linkami do niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz Polityki Prywatności.

Przy dokonywaniu pierwszego zamówienia Użytkowniczka może zostać poproszona o dodatkowe dane umożliwiające realizację zamówienia.

Użytkowniczka powinna podać prawdziwe dane osobowe, a w razie ich późniejszej zmiany – dokonać aktualizacji. Podanie w procesie rejestracji nieprawidłowych lub niepełnych danych może spowodować problemy ze świadczeniem przez Spark&Mortar na rzecz użytkownika niektórych lub wszystkich usług (np. niemożność realizacji zamówienia).  Spark&Mortar stosuje standardowe procedury walidacji danych badające zgodność danych takich jak np. numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, adres, ze strukturą zapisu stosowaną w Polsce.

Użytkowniczka jest zobowiązana do zachowania swoich danych dostępowych w poufności i nieudostępniania ich innym osobom. Zabronione jest współdzielenie lub udostępnianie innym konta użytkowniczki.

Konto użytkowniczki będzie zawierać dane klientki oraz informacje o zamówieniach. Użytkowniczka uzyskuje dostęp do swojego konta po zalogowaniu, tj. wpisaniu nazwy użytkowniczki (adresu e-mail) i hasła. Korzystanie z funkcjonalności Strony nie podlega opłatom. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, o czym użytkowniczka zostanie niezwłocznie poinformowana wraz z podaniem przyczyny.

Linki zewnętrzne

Na naszej Stronie możemy umieszczać linki prowadzące do stron internetowych podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za treści tych stron internetowych oraz ich funkcjonowanie ponoszą podmioty trzecie prowadzące te strony. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron użytkowniczki powinny zapoznać się z warunkami korzystania z tych stron internetowych.

Specjalne właściwości, funkcjonalności i wydarzenia

Strona może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, promocje i inne oferty specjalne), które mogą podlegać szczególnym warunkom, o których poinformujemy użytkowniczki.

Treści użytkownika

Użytkowniczka ponosi odpowiedzialność za przesyłane nam w ramach Strony materiały i inne treści (w tym udostępniane na Stronie lub za jej pośrednictwem). Użytkowniczka zobowiązuje się nie przesyłać treści naruszających przepisy prawa, nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści, jak również treści, których publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. Użytkowniczka zobowiązuje się również powstrzymać od przesyłania treści, wobec których użytkowniczce nie przysługuje prawo do ich udostępniania (np. objętych prawami autorskimi przysługującymi innej osobie) oraz co do których użytkowniczka zobowiązana jest do zachowania poufności.

Zabronione jest świadome przekazywanie lub rozpowszechnianie przez użytkowniczki (w tym poprzez udostępniane na Stronie lub za jej pośrednictwem) wirusów komputerowych, niezamawianych ani nieautoryzowanych reklam lub innej formy „spamu”.

Spark&Mortar nie ma obowiązku zatwierdzania treści udostępnianych lub przesyłanych przez użytkowników. Jeśli podczas korzystania ze Strony natrafisz na treści, które naruszają niniejszy Regulamin (np. są obraźliwe lub naruszają czyjeś prawa), prosimy o informowanie nas o takich przypadkach.

Użytkowniczka przyjmuje do wiadomości, że Spark&Mortar przysługuje prawo do usunięcia lub zablokowania treści, które naruszają niniejszy Regulamin (np. są obraźliwe) lub przepisy prawa.

Reklamacje

Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkowników ze Strony mogą być kierowane na adres elektroniczny: hi@allwimin.com lub adres pocztowy:

OEX FULFILIO ZWROTY,   Łubinska 10, Łubna 05-532

. Prosimy o podanie w reklamacji opisu problemu, który napotkasz oraz żądania z tym związane, jak również o podanie danych umożliwiających kontakt z Tobą.

Na reklamację odpowiemy w ciągu 30 dni.

Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów należy składać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi na Stronie.

Rozstrzyganie sporów

Umowy zawierane pomiędzy użytkowniczką i Spark&Mortar w związku z korzystaniem ze Strony podlegają prawu polskiemu.

W razie zaistnienia sporu użytkowniczka ma możliwość skorzystania również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

Ponadto w razie sporu masz możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail [hi@allwimin.com].

Zawiadomienia przesyłane drogą elektroniczną

Informujemy, że dokumenty i zawiadomienia związane z korzystaniem ze Strony będą przesyłane użytkowniczkom w postaci elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie powiadomień na koncie użytkownika (np. umowy, powiadomienia, informacje oraz inna korespondencja dotycząca korzystania ze Strony i konta użytkowniczki). Jeżeli nie wyrażasz zgody na taką formę komunikacji, prosimy o niekorzystnie ze Strony, gdyż nie jest możliwe przekazywanie powyższych dokumentów w inny sposób.

Użytkowniczka może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (np. reklam, informacji o promocjach) drogą elektroniczną; wyrażenie tej zgody nie jest konieczne dla korzystania ze Strony.

Warunki techniczne

Korzystanie ze Strony, w tym z konta użytkownika oraz dokonywanie zakupów wymaga posiadania sprawnych technicznie urządzeń z dostępem do Internetu oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez klienta:

 1. posiadanie aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych:
 • Chrome wer. 61 lub wyższej
 • Safari wer. 11 lub wyższej
 • Firefox wer. 56 lub wyższej
 • Opera wer. 47 lub wyższej
 • Edge wer. 41 lub wyższej;
 1. włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS);
 2. niektóre funkcje Strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript;
 3. w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS;
 4. minimalna rozdzielczość: 1280 x 800.

Techniczny sposób świadczenia usług może ulec zmianie, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki użytkowników Strony ani nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem). Spark&Mortar podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy nami na czas nieokreślony, w zakresie korzystania ze Strony i usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Strony, zastosowanie mają również Ogólne Warunki Sprzedaży.

Użytkowniczka może rozwiązać niniejszą umowę i usunąć konto w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania i usunięcia konta, użytkownik powinien skontaktować się z nami na adres email [hi@allwimin] lub telefonicznie [xx] – w wyniku rozwiązania umowy Państwa konto zostanie przez nas niezwłocznie usunięte.

Użytkowniczka może również w dowolnej chwili odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: OEX FULFILIO ZWROTY,   Łubinska 10, Łubna 05-532 lub na adres e-mail [hi@allwimin.com]. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, konto użytkowniczki zostanie usunięte. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie (usunięcie konta) pozostaje bez wpływu na realizację umów sprzedaży zawartych uprzednio za pośrednictwem naszej Strony.

W przypadku likwidacji Strony lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto użytkownika, Spark&Mortar zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, użytkowniczka otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie powyższego terminu konto użytkowniczki zostanie usunięte.

Spark&Mortar ma prawo dokonać z ważnych przyczyn zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania ich do przepisów lub praktyki stosowania prawa lub dostosowania do zmian technicznych. O ewentualnych zmianach Regulaminu użytkowniczki zostaną powiadomione na adres e-mail podany w procesie rejestracji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W razie braku zgody na zmianę, użytkowniczki mogą rozwiązać umowę i/lub usunąć konto.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy na adres [hi@allwimin.com] lub kontakt telefoniczny pod numerem [+48 22 307 96 80].

Załącznik do Regulaminu Strony – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –

Adresat: Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie], adres e-mail: [hi@allwimin.com]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumentki(-ek)

– Adres konsumentki(-ek)

– Podpis konsumentki(-ek) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*)niepotrzebne skreślić —-