Go to content
Twój koszyk

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

1.Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) dotyczą sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej [allwimin.com] („Strona”). OWS określają w szczególności warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Strony.

1.2. Aby móc kupować produkty za pośrednictwem Strony, użytkownik musi: (a) mieć zarejestrowane konto użytkowniczki (b) mieć ukończone przynajmniej 18 lat; (c) nabywać produkty jako konsumentka, (tj. bez związku ze swoją działalnością gospodarczą); (d) podać dane potrzebne do realizacji zamówienia; oraz (e) postępować zgodnie z zapisami tego dokumentu.

1.3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Strony stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.

2. Identyfikacja Sprzedawcy

2.1. Podmiotem prowadzącym Stronę  i sprzedaż za jej pośrednictwem jest Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:: 0000286429, NIP: 1010003928, nr w rejestrze BDO: 000443032, REGON: 02058225100000, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł (dalej zwana „Spark&Mortar”)

3. Produkty

3.1. Informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Ceny podane na Stronie dotyczą wyłącznie produktów kupowanych za jej pośrednictwem.

4. Ceny, opłaty z tytułu dostawy

4.1. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). W takim przypadku cena za usługę dodatkową zostanie podana klientowi przed podjęciem decyzji o zakupie i będzie zawierać podatek VAT.

4.2. Informacje o cenie podane na Stronie internetowej są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez klientkę. Cena określona w zamówieniu nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen na Stronie.

4.3. Opłata z tytułu dostawy zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek i zostanie podana do wiadomości klientki przed podjęciem decyzji o zakupie; opłata taka dodawana jest do ceny produktów i określona osobno na formularzu zamówienia. Informacje o cenach dostawy są dostępne na Stronie.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Zasady takich promocji, w tym liczba produktów, będą określane w osobnych warunkach promocji.

5. Składanie zamówienia

5.1. W celu złożenia zamówienia, klientka powinna wybrać zamawiany produkt (kliknięcie opcji „ZAMÓW TERAZ”).W celu złożenia zamówienia, klientka zostanie poproszona o zapoznanie się z niniejszymi dokumentem; możemy również zwrócić się z prośbą o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, realizacja zamówienia może nie być możliwa.

5.2. W celu zakończenia procesu zamówienia, klientka powinna postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami.

5.3. Postanowienia umowy wynikające z tego dokumentu są utrwalone i udostępnione poprzez umieszczenie tego dokumentu na Stronie (i udostępnienie w procesie składania zamówienia). Klientka składa zamówienie na produkty za pośrednictwem Strony po zaznaczeniu potwierdzenia zapoznania się z i akceptacji OWS, przez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Następnie Klientka przekierowywana jest na platformę płatniczą PayU celem opłacenia zamówienia.

5.4. Po opłaceniu zamówienia nastąpi nadanie do klientki maila potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Spark&Mortar. Mail potwierdzający otrzymanie zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”) będzie zawierać informację dotyczącą sposobu pobrania faktury VAT.

5.5. Po skompletowaniu przesyłki klientka otrzyma wiadomość e-mail informującą o zrealizowaniu i wysłaniu zamówienia.

5.6. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, Sprzedawca zawiadomi o tym klientkę (jeśli zostały pobrane od klientki płatności tytułem tego zamówienia, zostaną one niezwłocznie zwrócone). W przypadku wysłania do klientki informacji o braku zamówionych produktów, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5.7. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS stanowiącymi jej integralną część.

6. Opcje zapłaty

6.1. Za produkty Klientki mogą zapłacić przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności PayU firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (www.payu.pl). W procesie realizacji zamówienia zostaną Państwo przekierowani na tę stronę internetową. Proponujemy uprzednie zapoznanie się z warunkami korzystania ze strony www.payu.pl, w tym np. informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

6.2. Jeżeli Klientka zdecyduje się na zakup produktu poprzez odnawialny przelew cykliczny, to WIMIN będzie co miesiąc mailowo przypominał Klientce o uiszczeniu kwoty pieniężnej za kolejny miesiąc zakupu cyklicznego. Do momentu zaksięgowania środków na koncie Spark & Mortar produkty nie zostaną wysłane. Przy wyborze tej metody płatności pieniądze nie będą automatycznie pobierane z konta Klientki.

6.3. Jeżeli Klientka zdecyduje się na zakup cykliczny wybranych produktów przez płatności PayU S.A., to wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez PayU S.A z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za wybrane produkty oraz ich dostawę. Opłata będzie pobierana przez PayU S.A. raz w miesiącu (poza pierwszym miesiącem gdzie opłata zostanie pobrana za kolejny okres po 26 dniach od włączenia zakupu cyklicznego) na cztery dni przed początkiem nowego okresu zakupu cyklicznego. Zakup cykliczny można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach konta w zakładce Zatrzymaj zakup cykliczny.

6.4. Klientka w ramach usługi zakupu cyklicznego wybranych produktów ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez PayU S.A. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnej Klientki unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klientka cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Spark&Mortar.

6.5. Proces realizacji płatności realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.payu.pl (w tym co do dostępnych form płatności).

7. Dostawa

7.1. Zamówienia są realizowane i dostarczane jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy przystąpimy następnego dnia roboczego.

7.2. Informacje o aktualnie dostępnych sposobach dostawy zostanie Państwu podana w procesie składania zamówienia. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówienia z siedziby Spark&Mortar.

7.3. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej lub adres poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podania jako adresu do dostawy adresu skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient poda inny adres dostawy. Klientka zostanie poinformowana o konieczności podania innego adresu do dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn.

7.4.Klientka zostanie powiadomiona o spodziewanym terminie dostarczenia produktów.

7.5. W przypadku, gdy dostarczone produkty nie są zgodne z zamówieniem, klientka powininna bezzwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę na dane kontaktowe podane w punkcie 15 tego dokumentu.

8. Faktury

8.1. Akceptując niniejsze OWS Klientka dokonująca zakupu produktów oferowanych na Stronie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Z wyjątkiem przypadku wskazanego w punkcie 9.10. niniejszych OWS, Klientka ma ustawowe prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klientka (lub inna osoba wskazana przez klientkę do odbioru w jego imieniu) weszła w posiadanie zamówionych produktów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klientkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

9.2. Rekomendujemy składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, chociaż nie jest to obowiązkowe; w celu jego złożenia możliwe jest także posłużenie się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych OWS (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klientki oraz jej adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

9.3.  Oświadczenie o odstąpieniu przez klientkę od umowy może zostać złożone na następujący adres: OEX- Fulfilio Sp. z o.o., ul. Łubińska 10 hala B (Dział Zwrotów EC), 05-532 Baniocha lub na adres email [hi@allwimin.com ]. Koszty przesłania oświadczenia nie podlegają zwrotowi

9.4. W przypadku, gdy klientka odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązana do odesłania do magazynu Spark&Mortar tj. OEX FULFILIO ZWROTY, otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres: OEX FULFILIO ZWROTY, Łubinska 10, Łubna 05-532. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi na podstawie art. 9.5 – lecz ponosi je klientka. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

9.5. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą. Wszelkie płatności otrzymane od klientki zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w punkcie 9.6. poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klientka zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku klientka nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klientki mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klientkę (w tym koszty dostawy produktów do klientki, jeśli zostały przez nią opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klientkę sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Spark&Mortar (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najniższego sposobu dostawy).

9.6. Ważność i skuteczność złożonego przez klientkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez nią zwrotu otrzymanych produktów. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7. Klientka odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

9.8. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w niniejszym punkcie zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Spark&Mortar podlega całość produktów otrzymanych przez klientkę, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientce jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klientkę zamówione.

9.9. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem Strony oraz z zastrzeżeniem art. 9.10.

9.10. Informujemy, że znaczna część produktów sprzedawanych za pośrednictwem Strony po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócona ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dotyczy to np. środków spożywczych, suplementów diety). W przypadku takich produktów, jeżeli zostały dostarczone Państwu w zapieczętowanym opakowaniu i jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, określone powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Na Stronie znajduje się informacja, w przypadku których produktów nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia opakowania po ich dostarczeniu.

10. Zwrot produktu – Gwarancja Satysfakcji

10.1. Niezależnie od określonego w punkcie 9 powyżej prawa odstąpienia od umowy, Spark&Mortar dodatkowo przewiduje możliwość dokonania zwrotu produktu niespełniającego Państwa oczekiwań, zakupionego za pośrednictwem Strony, na określonych poniżej zasadach (dalej: Zwrot produktu). Możliwość zwrotu obejmuje również produkty, o których mowa w punkcie 9.10. (tj. produkty, w przypadku których nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy) oraz produkty, które zostały otwarte po ich dostarczeniu, ale nie spełniają Państwa oczekiwań. Przewidziana powyżej możliwość Zwrotu produktu stanowi dodatkową funkcjonalność zapewnianą przez Spark&Mortar w ramach gwarancji satysfakcji klientów – nie jest ona narzucona przez przepisy prawa, ale wynika wyłącznie z decyzji Spark&Mortar.

10.2. W celu skorzystania z przewidzianej w punkcie 10.1. możliwości zwrotu produktu należy skontaktować się z obsługą klientek wysyłając e-maila na adres [hi@allwimin.com].

10.3. Możliwość zgłoszenia zwrotu produktu przysługuje w ciągu 30 dni od jego dostarczenia klientowi. Klientka zobowiązany jest do odesłania nam produktu na swój koszt w ciągu 14 dni od zgłoszenia zwrotu na adres: OEX- Fulfilio Sp. z o.o., ul. Łubińska 10 hala B (Dział Zwrotów EC), 05-532 Baniocha. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

10.4. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu produktu, płatności otrzymane od klientki zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia zwrotu, przy czym Spark&Mortar zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klientkę w pierwotnej transakcji, chyba, że klientka zgodzi się na inne rozwiązanie. Po dokonaniu zwrotu płatności wysyłamy do klientki mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klientkę (w tym koszty dostawy produktów do klientki, jeśli zostały przez nią opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klientkę sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Spark&Mortar (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najniższego sposobu dostawy).

10.5. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu produktu, zwrotowi na rzecz Spark&Mortar podlega całość produktów otrzymanych przez klientkę, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klientkę zamówione.

11. Odpowiedzialność Spark&Mortar za wady produktów

11.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientce towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klientkę są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.

11.2. Reklamacje mogą być składane na piśmie i wysyłanie na adres: OEX FULFILIO ZWROTY,   Łubinska 10, Łubna 05-532 wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną zwrócone). Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: [hi@allwimin.com] (w takim przypadku skontaktujemy się z Tobą celem ustalenia sposobu przekazania nam produktu, którego dotyczy reklamacja). W reklamacji prosimy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury dokumentującej zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba, że klientka jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem Strony.

11.3. O wynikach reklamacji Klientka zostanie poinformowany w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji na adres OEX FULFILIO ZWROTY,   Łubinska 10, Łubna 05-532. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedawcy w wyżej określonym terminie, uznaje się, że żądanie z rękojmi zostało uznane za uzasadnione.

11.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klientki. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów klientka nie otrzyma niezwłocznie nowego produktu, klientka ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

11.5. Klientka ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.

11.6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu klientowi. Jeżeli określony przez producenta termin przydatności danego produktu kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientce, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady tych produktów stwierdzone przed upływem tego terminu.

11.7. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się w terminach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 568 Kodeksu cywilnego.

12. Promocja „Poleć Znajomej”

12.1    Promocja „Poleć Znajomej” (dalej jako: „Promocja) obowiązuje od dnia [29 maja 2019] do odwołania.

12.2 W okresie obowiązywania Promocji użytkowniczka za polecenie nowej użytkowniczki otrzyma, po spełnieniu poniższych wymagań, kod rabatowy uprawniający do 10 złotych (słownie dziesięć złotych) zniżki na dowolne produkty oferowane na Stronie. Każda zarejestrowana użytkowniczka ma możliwość polecenia nowej użytkowniczki (niezarejestrowanej) poprzez udostępnienie jej indywidualnego kodu promocyjnego dostępnego w zakładce „moje konto” w panelu klientki. Osoba polecona może wykorzystać otrzymany kod promocyjny, aby otrzymać 10 zł (słownie dziesięć złotych) zniżki na dowolne produkty ze sklepu [allwimin.com]. Jeżeli osoba polecona dokona zakupu przy pomocy otrzymanego kodu rabatowego, to osoba polecająca również otrzyma w zakładce „moje konto” kod promocyjny uprawniający do 10 zł zniżki.

12.3    Maksymalna wartość zniżki wynosi 50 zł na jedno zamówienie. Niewykorzystany rabat przechodzi na kolejne zamówienie w ramach zakupu cyklicznego.

12.4.   Kody rabatowe otrzymane w ramach niniejszej promocji są jednorazowe.

12.5.   Uczestnice nie przysługuje prawo do zamiany kodów rabatowych na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

12.6.   Niewykorzystane kody promocyjne są ważne przez czas trwania promocji.

13. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

13.1. Do niniejszych OWS stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

13.2. W razie zaistnienia sporu klientka ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

Ponadto w razie sporu użytkowniczka ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail [hi@allwimin.com].

14. Uprawnienia Spark&Mortar

14.1 Zwracamy uwagę, że możemy dokonać zmiany postanowień niniejszych OWS, przy czym zastosowanie ma wersja OWS obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. W trakcie składania zamówienia klientkom udostępniana jest za pośrednictwem Strony aktualna wersja OWS.

15. Kontakt

15.1. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat naszych produktów i zamówień składanych za pośrednictwem Strony, klientki mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres [hi@allwimin.com] lub listownie na adres korespondencyjny Spark and Mortar Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 oraz telefonicznie pod numerem [xx]. Jeśli masz pytania odnośnie do złożonego zamówienia, pomocne będzie podanie jego numeru.

Załączniki do OWS:

Załącznik nr 1– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres e-mail: hi@allwimin.com.

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumentki(-ek)

–  Adres konsumentki(-ek)

–  Podpis konsumentki(-ek) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*)niepotrzebne skreślić