Go to content
Twój koszyk

Regulamin promocji „Serum za grosz za Twój głos”

REGULAMIN PROMOCJI

„Serum za grosz za Twój głos”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Serum za grosz za Twój głos” zwanej dalej „Promocją” jest Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000286429, NIP: 1010003928, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł, adres e-mail: [email protected], (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Skorzystanie z Promocji wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych osób kupujących, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Aby móc uczestniczyć w Promocji użytkowniczka („Uczestniczka”) musi: (a) być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; (b) być obywatelką Polski (c) zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin, (d) posiadać konto w sklepie https://allwimin.com/pl/, (e) postępować zgodnie z Regulaminem Strony Allwimin dostępnym pod adresem https://allwimin.com/pl/regulamin/  oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży dostępnymi pod adresem https://allwimin.com/pl/ogolne-warunki-sprzedazy/.
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami na stronie.

§ 3

WARUNKI PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje od dnia 5.09.2023 do dnia 10.09.2023 r. włącznie.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 3. W okresie obowiązywania Promocji użytkowniczka ma możliwość zgłoszenia się do Promocji poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: https://cuuiz2untk0.typeform.com/WIMIN
 4. Po spełnieniu warunków Promocji – tj.:
  1. wypełnieniu wszystkich pytań w ankiecie oraz jej wysłaniu do Organizatora za pośrednictwem funkcjonalności ankiety;
  1. wyrażeniu zgody na kontakt marketingowy zawartej w ankiecie; oraz
  1. zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Uczestniczki zawartej w ankiecie oraz w niniejszym Regulaminie;

Uczestniczka otrzyma kod rabatowy, który będzie uprawniał do zakupu [serum intymnego WIMIN 100 ml] za 1 grosz w sklepie WIMIN pod linkiem: https://allwimin.com/pl/ (dalej: „Kod Rabatowy”). Koszt dostawy ponosi Uczestniczka.

 • Po odpowiednim wypełnieniu ankiety Kod Rabatowy zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas wypełniania ankiety.
 • Kod Rabatowy będzie ważny przez 30 dni od jego otrzymania. Niewykorzystany w niniejszym terminie kod rabatowy wygasa.
 • Aby skorzystać z kodu rabatowego należy wprowadzić otrzymany kod rabatowy w pole „MASZ KUPON?” dostępne w podsumowaniu składanego zamówienia.
 • Użytkowniczka może skorzystać z niniejszej promocji wyłącznie jeden raz. Każda Uczestniczka jest uprawniona do skorzystania wyłącznie z jednego przysługującego jej kodu rabatowego

§4

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spark and Mortar sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35, REGON 020582251, NIP 101-000-39-28, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr KRS 286429, kapitał zakładowy 250 000 zł adres email do kontaktów w sprawach danych osobowych: [email protected].
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – na potrzeby wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  1. marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO):
   1. wyniki ankiety będą wykorzystywane w celu planowania oferty marki WIMIN oraz podejmowanych działań komunikacyjnych (w tym reklamowych);
   1. w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy przekazane dane osobowe będą wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną; dane osobowe mogą być również wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika, który będzie wykorzystany do prowadzenia marketingu bezpośredniego; w trakcie operacji profilowania nie będziemy jednak podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji.
  1. zabezpieczenia roszczeń Administratora związanych z prowadzoną Promocją na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, m.in.:
  1. zewnętrznym dostawcom usług IT wykorzystywanych przez Administratora;
  1. kontrahentom wspierającym procesy biznesowe Administratora;
  1. organom administracji państwowej, w granicach wynikających z przepisów prawa.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Promocji  oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ew. roszczeń oraz przez czas jaki Administrator będzie mógł wykorzystać dane w celach marketingowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży znajdujące się pod adresem https://allwimin.com/pl/ogolne-warunki-sprzedazy/ oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestniczki z udziału w Promocji jeżeli Uczestniczka narusza Regulamin, Regulamin Strony lub Ogólne Warunki Sprzedaży, w szczególności w przypadku uczestnictwa w Promocji przez Uczestniczkę z więcej niż jednego konta.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres, Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: [[email protected]]. W reklamacji prosimy dokładnie opisać problem oraz wskazać dane kontaktowe. O wynikach reklamacji Uczestniczka zostanie poinformowana w terminie 30 dni na podany przez siebie adres. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Organizatorowi. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Organizatora w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że reklamacja nie została uwzględniona.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestniczek nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
 6. W celu uzyskania informacji i pomocy na temat Promocji, Uczestniczki mogą kontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.