Go to content
Twój koszyk

Regulamin akcji „SpisKobiet”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji o nazwie „SpisKobiet” zwanej dalej „Akcją” jest Spark and Mortar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000286429, NIP: 1010003928, REGON: 020582251, BDO: 000443032, kapitał zakładowy: 250.000,00 zł, adres e-mail: hi@allwimin.com , nr telefonu: 507498391 (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Akcja skierowana jest przede wszystkim do kobiet i osób niebinarnych. Ma na celu identyfikację obszarów z dziedziny zdrowia, w których podniesienie komfortu jest najbardziej palące, a także:
 3. tworzenie społeczności wokół zdrowia;
 4. tworzenie dialogu wokół zdrowia;
 5. zrozumienie semantyki wokół zdrowia;
 6. identyfikacji, które tematy są najbardziej wstydliwe i potrzebują największego odtabuizowania;
 7. wybór tematów do kolejnych materiałów prasowych tworzonych przez Organizatora.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Aby móc uczestniczyć w Akcji, uczestnik (dalej zwany „Uczestnikiem”) musi:
  1. być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji jej warunków i niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do niepodejmowania działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi Organizatora.

§ 3

OGÓLNE WARUNKI AKCJI

 1. Akcja obowiązuje od dnia 07.10.2021 do odwołania.
 2. Akcja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

§ 4

ZASADY AKCJI

 1. Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej https://wimin.limesurvey.net/629542 ankietę dotyczącą zdrowia kobiet.
 1. Każdy Uczestnik Akcji powinien uzupełnić ankietę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i odczuciami.
 2. W zamian za udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety, Uczestnik będzie miał prawo wybrać jedną z trzech organizacji pozarządowych, na rzecz której Organizator przekaże 5,00 zł.
 3. Organizacje pozarządowe, które można wybrać w ramach Akcji:
  1. Centrum Praw Kobiet – https://cpk.org.pl/;
  1. Akcja Menstruacja – https://www.akcjamenstruacja.pl/;
  1. Feminoteka – https://feminoteka.pl/
 4. Środki zostaną wpłacone na rzecz powyższych organizacji z poleceniem ich przeznaczenia na cele działalności statutowej danej organizacji.
 5. Uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w Akcji i wypełnienia ankiety wyłącznie jeden raz.
 6. Uczestnictwo w Akcji jest anonimowe – Organizator nie będzie mógł powiązać udzielonych w Ankiecie odpowiedzi z jakimkolwiek Uczestnikiem.

§ 5

 1. Uczestnik akcji ma możliwość pozostawienia w ankiecie swoich danych osobowych w celu umożliwienia Organizatorowi skontaktowania się z Uczestnikiem w związku z przeprowadzoną akcją.
 2. W przypadku uzupełnienia swoich danych w ankiecie, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w roli administratora danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest kontakt z klientami lub potencjalnymi klientami Organizatora, którzy wyrazili chęć kontaktu z Organizatorem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione usługodawcom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym Organizator będzie miał prawnie uzasadniony interes w kontakcie z Uczestnikiem.
 7. Każdy Uczestnik, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Każdy Uczestnik, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 9. Każdy Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z jego danymi osobowymi na adres wskazany w §1 ust. 1.
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się dokumenty (w tym regulaminy i polityki) dostępne na witrynie strony allwimin.com oraz odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z udziału w Akcji jeżeli Uczestnik narusza Regulamin lub ww. dokumenty dostępne na witrynie Sklepu internetowego lub którego sposób postępowania jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane na piśmie i wysyłane na adres, Spark and Mortar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. Reklamacje mogą być również składane drogą mailową na adres e-mail: hi@allwimin.com. W reklamacji prosimy dokładnie opisać problem oraz wskazać dane kontaktowe. O wynikach reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie 30 dni na podany przez siebie adres. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Organizatorowi. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Organizatora w wyżej wymienionym terminie, uznaje się, że reklamacja nie została uwzględniona.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile potrzeba dokonania zmiany będzie wynikała z ważnej przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy zajdzie konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do treści przepisów prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo gdy zmiana obejmuje wyłącznie sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.